Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „JEZIORNIK”

 

        I.            Postanowienia ogólne

1. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Jeziornik”, zwanego dalej Ośrodkiem, mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały i opłaciły pobyt w Ośrodku. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie ośrodka.

2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez Gości ośrodka.

4. Istnieje możliwość składania wizyt Gościom ośrodka przez osoby trzecie z zewnątrz, które nie są zameldowane w ośrodku, w godz. od 10.00 do 20.00. Osoby trzecie mogą być wprowadzone na teren Ośrodka wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu zgody na taką wizytę. Gość ośrodka ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania oraz nieprawidłowości wynikające ze składanych mu wizyt i przebywania osób trzecich na terenie ośrodka. Osoby trzecie przebywające na terenie ośrodka są zobowiązane do jego opuszczenia przed godziną 20:00.

5. Zabrania się na terenie Ośrodka prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych, bez zgody kierownictwa ośrodka.

6. Ośrodek nie zezwala Gościom ośrodka na organizację na terenie Ośrodka, we własnym zakresie, imprez, z wyjątkiem tych, które zostały uprzednio uzgodnione z kierownictwem ośrodka.

7. Gość Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez zarządcę ośrodka, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

8. Podmiotem zarządzającym obiektem jest firma RK TOURIST Rafał Kiedrowski, 83-224 Borzechowo, Jeziornik 2, NIP 591-112-03-32.

9. Osobom trzecim Ośrodek nie udziela żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości.

      II.            Zasady rezerwacji, wynajmu, zakwaterowania oraz anulacji pobytu

1. Termin pobytu należy uzgodnić z recepcją Ośrodka Wypoczynkowego „Jeziornik” telefonicznie pod numerem +48 601 145 445 lub poprzez e-mail: biuro@jeziornik.pl.

2. W celu potwierdzenia rezerwacji, w terminie 3 dni od jej złożenia, należy wpłacić zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu - min. 300zł.

3. Doba hotelowa w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy się o godz. 10.00 dnia następnego.

4. Pozwala się Gościom na wymeldowanie do godz. 12.00 , gdy kolejna doba hotelowa w danym domku nie jest zarezerwowana. W przypadku, gdy opuszczenie domku następuje po godz. 12.00 Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny za kolejną dobę. Każdą chęć przedłużenia pobytu (zarówno o kolejną dobę, jak i o kilka godzin) należy uzgodnić w recepcji Ośrodka.

5. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem należnych opłat dokonywane są w recepcji Ośrodka, która czynna jest od godz. 9.00 do godz. 19.00.

6. Przyjazdy w godzinach, kiedy recepcja Ośrodka jest nieczynna, należy uzgadniać indywidualnie z recepcją Ośrodka, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

7. Wszyscy Goście wjeżdżający na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych lub innych usług, zobowiązani są do:

a) dokonania niezwłocznego meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
b) uiszczenia opłaty za cały pobyt w Ośrodku według aktualnie obowiązującego cennika,
c) pozostawienia w recepcji kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Goście przestrzegali regulaminu Ośrodka i określonych w nim zasad pobytu oraz nie zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające zwrot kaucji.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek zaniedbań obowiązującego regulaminu Ośrodka lub pozostawienia przez Gości nieporządku w opuszczanym domku bądź zniszczenia czy uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia domku lub mienia Ośrodka, kaucja w części lub całości (stosownie do oszacowanych strat Ośrodka) nie zostanie zwrócona, z uwagi na konieczność pokrycia kosztów usunięcia stwierdzonych zaniedbań. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kaucji zwrotnej bez podania przyczyny.

8. Pobyt w Ośrodku oraz inne świadczone przez Ośrodek usługi opłaca się przy meldunku za cały rezerwowany okres pobytu, a w razie nagłego wyjazdu lub skrócenia pobytu, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłaty za rezerwowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.

9. Do ceny pobytu wynikającej z obowiązującego cennika należy w dniu przyjazdu doliczyć i uiścić w recepcji Ośrodka wszelkie opłaty dodatkowe naliczone podczas dokonywania formalności meldunkowych, a wynikające z zamówionych usług dodatkowych. Dotyczy to m. in. opłaty:

- miejscowej pobieranej w imieniu i przekazywanej na konto UG Zblewo,
- za parking samochodu na terenie Ośrodka,
- za wypożyczenie pościeli dla pobytu krótszego niż 1 tydzień,
- za zwierzęta mające przebywać na terenie Ośrodka,
- za usługi gastronomiczne.

10. Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd/skrócenie pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez recepcję Ośrodka rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat. Każda niezrealizowana rezerwacja (nie pojawienie się Gościa w Ośrodku w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do następnego dnia do godziny 9.00) upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy, tj. anulowania rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacony przez Gościa zadatek na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, nie podlega zwrotowi.

11. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

a) będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b) zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
c) które nie poinformowały kierownictwa Ośrodka o organizacji w Ośrodku imprez masowych (np. wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, spotkania integracyjne itp.)

12. Po otrzymaniu kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie oddane do użytkowania. Niezwłocznie po wejściu do domku Gość jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia oraz czy jest ono zgodne z przekazaną przez recepcję Ośrodka informacją o ich stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic czy braków w wyposażeniu domku, fakt ten należy zgłosić do recepcji Ośrodka nie później niż w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i niezgłoszone wady, braki i usterki odpowiada aktualnie zameldowany Gość domku.

13. Wszelkie usterki powstałe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać niezwłocznie do recepcji Ośrodka.

14. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, Goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

15. Szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia Ośrodka, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Gości rozliczane będą na miejscu, tj. podczas pobytu, w pierwszej kolejności z kaucji, którą Goście Ośrodka uiścili w recepcji w dniu przyjazdu, o ile kwota kaucji okaże się wystarczająca na pokrycie tych kosztów (np. naprawę uszkodzenia lub zakup zniszczonej/zagubionej rzeczy). Szkody rozliczane są wg aktualnie obowiązujących cen umożliwiających naprawę lub odtworzenie uszkodzonego wyposażenia lub mienia bądź usunięcia ewentualnych zniszczeń/zabrudzeń itp. W przypadku gdy uiszczona kaucja jest niewystarczająca na pokrycie opisanych wcześniej szkód, Ośrodek wystawia Gościowi Ośrodka dodatkową fakturę, która w całości pokryje różnicę pomiędzy uiszczoną kaucją a faktycznym kosztem naprawy szkody, powiększoną o należny podatek.

16. W dniu zakończenia pobytu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za energię elektryczną wg wskazań licznika.

17. Uregulowanie wszystkich opłat, niezmieniony stan techniczny domku letniskowego sprawdzonego wcześniej przez personel Ośrodka oraz oddanie przez Gości kompletu kluczy do domku, skutkuje oddaniem kaucji pobranej w dniu przyjazdu.

    III.            Zasady rezerwacji online

1. Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

a) Gość otrzymuje możliwość wyboru dostępnych apartamentów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
b) Po zapoznaniu się z zawartością i ceną za wynajem krótkookresowy apartamentu Gość może wybrać termin wybranego apartamentu i opcje dodatkowe.
c) Po wyborze apartamentu Gość przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
d) Po uzupełnieniu danych Gość może dokonać wpłaty zadatku lub całości opłat za pobyt poprzez jeden z wybranych sposobów:

- zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – Gość przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez System Obsługi płatności Przelewy24.pl. Po przyjęciu wpłaty przez system Gość zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji. Jako podstawę wpłaty zadatku oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić obsłudze e-mail potwierdzający rezerwację.
- standardowym przelewem bankowym – Gość otrzymuje e-mailem potwierdzenie rezerwacji wstępnej, która będzie potwierdzona po wpłacie zadatku, który to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Po wpłacie zadatku Gość otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić obsłudze celem pełnego rozliczenia.

2. Rezerwacja traktowana jest jako wstępna do momentu znalezienia się zadatku na koncie wskazanym w procesie rezerwacji i może być anulowana o ile zadatek nie znajdzie się na koncie w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji bądź też nie zostanie dostarczony dowód wpłaty zadatku.

3. Pozostałą część należności za pobyt Gość jest zobowiązany uregulować w dniu przyjazdu.

4. Rezygnacja z przyjazdu skutkuje zawsze utratą zadatku.

    IV.            Przepisy porządkowe i zasady korzystania z obiektu

1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu Ośrodka.

2. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem organizowanych i zaplanowanych przez sam Ośrodek imprez.

3. W domkach letniskowych zabrania się:

a) palenia tytoniu oraz e-papierosów,
b) wynoszenia/przenoszenia z domku przedmiotów, stanowiących jego wyposażenie (np. mebli, pościeli, naczyń kuchennych itp.),
c) pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem,
d) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie stanowiących standardowego wyposażenia domku (np. własnych kuchenek, grzejników itp.),
e) rozpalania grilla na drewnianych tarasach domków.

4. Na terenie Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego rozpalania ognisk (także w miejscach do tego wyznaczonych), bez uzyskania zgody recepcji Ośrodka.

5. Zabrania się używania na terenie Ośrodka na otwartej przestrzeni radioodbiorników, przenośnego sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń odtwarzających głośną muzykę lub inne dźwięki.

6. Goście nieprzestrzegający postanowień regulaminu Ośrodka, zakłócający spokój, porządek lub korzystający z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka, mogą zostać z niego usunięci bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań wynikających z faktu usunięcia Gości z Ośrodka.

7. Pobyt w Ośrodku dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest, gdy pozostają one pod opieką osób dorosłych, które biorą za nie całkowitą odpowiedzialność.

8. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą za nie całkowitą odpowiedzialność, a także zobowiązują się do przestrzegania regulaminu placu zabaw.

9. Korzystanie z obiektów i wyposażenia Ośrodka (np. pomosty, plaża, plac zabaw dla dzieci, boiska itp.) podczas pobytu na terenie Ośrodka jest bezpłatne. Nie dotyczy wypożyczalni sprzętu wodnego, który to jest wynajmowany odpłatnie na podstawie obowiązującego cennika.

10. Parking na terenie Ośrodka jest niestrzeżony. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie Ośrodka ani za znajdujące się w nich mienie.

    V.            Regulamin przystani wodnej

1. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt wodny tylko osobom pełnoletnim lub niepełnoletnim pod opieką osoby dorosłej.

2. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia bez podania przyczyny.

3. Opłata za wypożyczenie jest ustalona na podstawie rodzaju sprzętu i okresu wypożyczenia.

4. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu sprzętu przed opuszczeniem wypożyczalni.

5. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub braków, klient ma obowiązek zgłoszenia tego personelowi wypożyczalni przed rozpoczęciem korzystania.

6. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczne i odpowiednie korzystanie ze sprzętu.

7. W przypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży sprzętu, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odtworzenia sprzętu.

8. Klient zobowiązuje się nosić zalecane środki bezpieczeństwa, takie jak kamizelka ratunkowa, w odpowiednich warunkach.

9. Klient zobowiązany jest do oddania sprzętu w stanie niepogorszonym do stanu w momencie wypożyczenia.

10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje lub straty w związku z korzystaniem ze sprzętu.

11. Klient akceptując regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad i postanowień.

      VI.            Zasady pobytu zwierząt

1. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku jest możliwe po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka.

2. Właściciele zwierząt podczas pobytu w Ośrodku są zobowiązani do:

a) wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku, zgodnie z obowiązującym cennikiem,
b) sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzę,
c) zapewnienia swojemu zwierzęciu, we własnym zakresie, niezbędnych warunków umożliwiających niezakłócony pobyt, np. legowiska lub wyżywienia,
d) wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka,
e) utrzymywania zwierząt (psów) wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

3. Właściciele ponoszą za swoje zwierzęta pełną odpowiedzialność.

4. Stanowczo zabrania się:

a) wprowadzania zwierząt na plażę,
b) kąpieli zwierząt w jeziorze w obszarze plaży przeznaczonej dla Gości Ośrodka,
c) pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, restauracji, sanitariatów,
d) korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach w charakterze legowiska.

 

    VII.            Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do właściciela obiektu pisemnie na adres e-mail: biuro@jeziornik.pl

2. Wynajmujący odpowie na reklamację nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji od Najemcy.

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę pozwanego.

4. Dokonanie rezerwacji pobytu w ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo ośrodka.

6. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości:

- poprzez zamieszczenie na stronie internetowe www.jeziornik.pl,
- w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

7. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 24.06.2020r.

Pogoda